Vejledning til Ekstraordinært Lokaletilskud


Ansøg om Ekstraordinært Lokaletilskud 2023

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023


Hvem kan ansøge om ekstraordinært lokaletilskud, hvad ydes der tilskud til og hvor meget?

Godkendte folkeoplysende foreninger samt øvrige facilitetsejere, som har en primær tilknytning til folkeoplysningsområdet, kan indsende ansøgning om tilskud fra puljen til ekstraordinært lokaletilskud, eksempelvis selvejende klubhuse (dog undtaget forsamlingshuse).

Erhvervs- og Fritidsafdelingen har kompetence til at behandle ansøgninger og bevilge tilskud til projekter, hvor der maksimalt ansøges om op til 99.999 kr. inkl. moms.

Din forening kan ansøge om tilskud til eksisterende faciliteter, udendørsarealer og tilsvarende, som ikke samtidig er tilskudsberettiget i det ordinære lokaletilskud. Der kan søges til ombygninger, tilbygninger, nybyggeri og om anskaffelse af nyt inventar, som er nødvendig for afvikling af foreningens aktivitet/aktiviteter.

Der kan ikke ydes tilskud til køb af jord, dog kan der ydes tilskud til følgeudgifter.

Vi vurderer ansøgningerne ud fra en række kriterier, bl.a.:

• Nødvendige investeringer (evt. med henvisning til facilitetsanalysen fra 2010)

• Kloge investeringer (driftsbesparende eller for at undgå følgeskader)

• Investeringer med hensyn til sikkerhedsmæssige-, sundhedsmæssige og/eller miljømæssige forhold

• At ansøger som udgangspunkt bidrager med egenfinansiering eller frivillige arbejdstimer

• At vedligeholdelsesopgaver som udgangspunkt vægtes over udbygninger og nybygninger, dog undtaget nybygninger som erstatning for eksisterende bygninger, hvor det ikke kan betale sig at vedligeholde den eksisterende bygning. 

For projekter der koster mere end 5.000 kr. ydes der tilskud med op til 75 %, således det sikres, at ansøgers egenfinansiering udgør mindst 25 % af de samlede projektomkostninger. Såfremt et projekt bliver billigere ved afregning er tilskudsprocenten gældende og det sikres fortsat, at ansøgers egenfinansiering udgør mindts 25 % af de samlede projektomkostninger.


Hvor og hvornår skal vi ansøge om ekstraordinært lokaletilskud?

Ekstraordinært lokaletilskud skal ansøges via Aktiv Ikast-Brande (www.aktivikastbrande.dk) senest den 31. marts hvert år.

Hvis din forening ikke allerede er oprettet eller ikke kan få adgang til foreningens bruger på Aktiv Ikast-Brande, så kontakt venligst Fritid på e-mail: fritid@ikast-brande.dk eller tlf.: 9960 4156.  


Hvad sker der, hvis vi ansøger for sent?

Den ordinære ansøgningsfrist er den 31. marts,

Efter ansøgningsfristen er det er muligt at ansøge til projekter der vurderes at have hastende karaktér.

Såfremt du ansøger efter den 31. marts, og dit projekt ikke vurderes at have hastende karaktér, så vil du modtage besked herom og blive bedt om at genfremsende din ansøgning til næste års ekstraordinære lokaletilskudspulje. 

 

Hvilke bilag skal vi bruge til at ansøge om lokaletilskud?

Når din forening ansøger om ekstraordinært lokaletilskud skal der vedlægges en række bilag som dokumentation. Hav derfor disse bilag liggende på din PC, når du påbegynder din ansøgning:

Tilbud og rimelige priser:
in forening skal som minimum altid indhente og vedhæfte mindst ét tilbud, som dokumenterer udgiften på dit projekt.

Ved udgifter over 15.000 kr. inkl. moms skal du indhente og vedhæfte to sammenlignelige tilbud.

Øvrige bilag:
Du kan helt frit vælge at vedhæfte øvrige bilag, som du mener kan være til gavn for vores behandling af din ansøgning.

Bilag skal vedhæftes din ansøgning.  


Hvornår skal et godkendt projekte være afsluttet?

Dit projekt skal som udgangspunkt færdiggøres det samme år, som du har modtaget bevillingen.

Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så skal du skriftligt anmode om en forlængelse af din bevilling.

Forlængelsen er først godkendt, når du har modtaget skriftligt svar fra Fritid.

Hvis du ikke færdiggøre dit projekt og ikke anmoder om forlængelse, vil bevillingen til dit projekt bortfalde.


Ekstraordinært lokaletilskud skal registreres i dit regnskab

Det skal fremgå af din forenings regnskab, hvad der er udbetalt til foreningen i form af ekstraordinært lokaletilskud fra Ikast-Brande Kommune.

Hvis ikke det fremgår, kan Fritid forlange at få tilsendt et tilskudsregnskab fra foreningen og for dennes regning.

Såfremt der ikke kan indsendes et tilskudsregnskab, kan Fritid tilbageholde det bevilgede ekstraordinære lokaletilskud. 


Særlige opmærksomhedspunkter

Vær opmærksom på følgende når du ansøger om ekstraordinært lokaletilskud:

• Ansøgninger fra foreninger, som ansøger om mere end 100.000 kr. inkl. moms bliver videresendt til Børne,- Kultur- og Fritidsudvalget.

• Foreninger må som udgangspunkt ikke igangsætte et projekt, som der ønskes tilskud til, før vi har behandlet ansøgningen.

• Vi kan beslutte at imødekomme din ansøgning med et mindre tilskud end du har ansøgt. Hvis dette er tilfældet, vil det være nævnt i det svarbrev som din forening modtager i sin digitale postkasse umiddelbart efter der er taget beslutning herom.

• Foreninger kan ansøge om tilskud til flere projekter det samme år, når blot disse vurderes at være uafhængige af hinanden. Bemærk, at hvis du har flere projekter, så skal det første ansøges via Aktiv Ikast-Brande. Øvrige projekter skal indsendes til fritid@ikast-brande.dk.

• Foreninger som har fået afslag på en ansøgning kan godt ansøge til samme projekt det efterfølgende år (dog undtaget projekter, hvis afslag skyldes at der ikke ydes tilskud til denne form for projekt).

• Vi kan, ud over de indsendte ansøgninger, selv vælge at prioritere projekter med baggrund i facilitetsanalyse, som blev udarbejdet i 2010.

• Midlerne i puljen fordeles i forbindelse med budgetbehandlingen. 


Ansøg om Ekstraordinært Lokaletilskud 2023

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023