Vejledning til Innovations- og samarbejdspuljen


Ansøg om tilskud fra Innovations- og samarbejdspuljen

Ansøgningsfristen er den 30. juni


Kort om Innovations- og Samarbejdspuljen
Formålet med puljen er at understøtte nyskabende og eksperimenterende projekter og idéer.

Projekterne skal overordnet bidrage til at styrke og udvikle både det organiserede og
selvorganiserede foreningsliv i Ikast-Brande Kommune og der ligges tillige vægt på, at der samarbejdes på tværs af flere foreninger.

Det er muligt at tage kontakt til ”Bevæg dig for livet”-konsulenten (BDFL) i Ikast-Brande Kommune, som kan hjælpe og rådgive omkring udformningen af projektet, såfremt det ligger inden for rammerne af BDFL-aftalen.

Konsulenten kan bl.a. bidrage til at skabe nye samarbejder med andre foreninger, interesseorganisationer, kommunale forvaltninger m.v.

Tilskudsberettigede tiltag
Du kan ansøge om midler til følgende tiltag:
- afholdelse af en konkret aktivitet, hvor flere foreninger er involveret
- omkostninger i forbindelse med etablering af samarbejde med flere aktører
- konsulentbistand vedrørende foreningsudvikling
- opstart af en ny aktivitet eller et nyt hold for en af målgrupperne i BDFL-aftalen
- projekter, der handler om at få flere medlemmer eller aktive i foreningen
- uddannelse af trænere, instruktører, tovholdere og ledere i forbindelse med oprettelse af nye hold for særlige målgrupper (under BDFL-aftalen)
- inklusion af borgere i foreningen (nydanskere, handicappede, psykisk sårbare m.v.)
- projekter med fokus på at inddrage inaktive personer/målgrupper.

Godkendte ansøgere
Hvem kan ansøge om midler?
- godkendte folkeoplysende foreninger, der som minimum samarbejder med en anden (gerne godkendt) forening i Ikast-Brande Kommune
- flere godkendte folkeoplysende foreninger, der samarbejder om et fælles projekt, gerne sammen med en eller flere øvrige aktører
- foreningssamarbejde mellem foreninger, der har forskellige aktiviteter og/eller primære formål, foretrækkes.

Retningslinjer for uddeling af tilskud
Folkeoplysningsudvalget har besluttet følgende retningslinjer for uddeling af tilskud:
- foreningerne skal bidrage med en form for egenbetaling. Egenbetalingsstørrelse fastlægges ikke, og udvalget kan vælge, at afvige herfra ud fra en samlet vurdering af den konkrete ansøgning
- der kan som udgangspunkt ikke ansøge om mere end 30.000 kr. pr. projekt
- der bevilges primært midler til projekter rettet mod børn og unge eller hvis de specifikt er rettet mod en af BDFL-målgrupperne
- dækning af deltagerbetaling, såfremt det kan dokumenteres, at en deltagerbetaling vil være hæmmende for projektet
- projekter, som har til formål at styrke indsatsen over for særlige målgrupper som eksempelvis flygtninge/indvandrere, ældre eller handicappede
- støtte projekter, som udvikler eller understøtter de selvorganiserede grupper.


Ansøg om tilskud fra Innovations- og samarbejdspuljen

Ansøgningsfristen er den 30. juni