Vejledning til udviklings- og aktivitetspuljen


Ansøg om tilskud fra udviklings- og aktivitetspuljen

Ansøgningsfristen er den 31. marts og igen den 30. september.


Kort om Udviklings- og aktivitetspuljen
Formålet med udviklings- og aktivitetspuljen er at støtte udviklingstiltag med udgangspunkt i konkrete aktiviteter.

Puljen kan ansøges af godkendelse folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper inden for folkeoplysningens formål.

Der ydes maksimalt et tilskud på op til 50 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter og under forudsætning af, at den ansøgende forening(er) selv finansierer det resterende beløb.

Folkeoplysningsudvalget tager konkret stilling til den enkelte ansøgning i forhold til følgende kriterier:

  • Nye initaitiver, som vurderes at få betydning for foreningen eller lokalområdet
  • Rekvisitter, der ikke er til stede i det anviste lokale
  • Midler til udvikling og samarbejde i foreningslivet
  • Partnerskaber

Foreninger, som uforskyldt er kommet i en situation, der medfører betydelige uforudsete udgifter (dog undtaget bygninger og faciliteter i øvrigt) kan løbende få sine ansøgninger behandlet af Folkeoplysningsudvalget, såfremt Fritid i samråd med Folkeoplysningsudvalgets formand vurderer at sagen er af hastende karaktér.

Det er inden for udviklings- og aktivitetspuljens rammer muligt at indgå partnerskaber med foreninger og øvrige aktører.

Projekter må ikke være igangsat på det tidspunkt, hvor du indsender din ansøgning, medmindre særlige forhold har gjort sig gældende. Såfremt dette er tilfældet, vil du blive bedt om at uddybe dette i ansøgningsprocessen.

Et projekt er igangsat, når der fx er bestilt materialer eller betalt regninger i forbindelse hermed.

Hvor og hvornår kan vi ansøge om tilskud?

Foreninger skal indsende ansøgninger til puljen via Aktiv Ikast-Brande:

Ansøgningsfrister
Der er ansøgningsfrist den 31. marts og igen den 30. september. Når du har ansøgt og ansøgningen er tilstrækkeligt oplyst, så vil du få besked om hvilket folkeoplysningsudvalgsmøde ansøgningen behandles på.

Foreninger, som uforskyldt er kommet i en situation, der medfører betydelige uforudsete udgifter (dog undtaget bygninger og faciliteter i øvrigt) vil løbende få sine ansøgninger behandlet af Folkeoplysningsudvalget, såfremt Fritid i samråd med Folkeoplysningsudvalgets formand vurderer at sagen er af hastende karaktér.

Hvis din forening ikke allerede er oprettet eller ikke kan få adgang til foreningens bruger på Aktiv Ikast-Brande, så kontakt venligst Fritid på e-mail: fritid@ikast-brande.dk eller tlf.: 9960 4156.

Hvilke bilag skal vi bruge til at ansøge om tilskud fra udviklings- og aktivitetspuljen?

Når din forening ansøger om tilskud til fra udviklings- og aktivitetspuljen, så skal der vedlægges tilbud på den/de investeringer som foreningen angiver i sin ansøgning:

  • Mindst ét tilbud på udgifter op til 15.000 kr. ekskl. moms
  • Mindst to sammenlignelige tilbud på udgifter over 15.000 kr. ekskl. moms

Tilbud kan fx være fra leverandører, tilbud fundet på internettet eller lign.

Det er også muligt at vedhæfte øvrige bilag, som foreningen mener kan være til gavn for Folkeoplysningsudvalgets behandling af foreningens ansøgning.

Hvornår og hvordan udbetales tilskuddet?

Når din ansøgning er blevet behandlet af Folkeoplysningsudvalget vil du modtage et svarbrev med udvalgets beslutning.

Svarbrevet sendes til foreningens digitale postkasse.

Såfremt der bevilges et tilskud, så vil dette blive udbetalt når du har indsendt dokumentation for afholdte udgifter (faktura og betalingsdokumentation).

Tilskuddet udbetales til din forenings NemKonto

 


Ansøg om tilskud fra udviklings- og aktivitetspuljen

Ansøgningsfristen er den 31. marts og igen den 30. september.